My 1st Try with skin texture

Bày đặt tập skin texture đồ, trendy đồ, rảnh rỗi đồ…

Đông lạnh ngồi vẽ chứ biết làm gì?

ball jointed doll, balljointeddoll, bjd, bjd doll, faceup, face-up, bjd face-up, bjd faceup, face-up commission, faceup commission, fairyland feeple65 chloe, natural faceup, natural face-up

ball jointed doll, balljointeddoll, bjd, bjd doll, faceup, face-up, bjd face-up, bjd faceup, face-up commission,  faceup commission, fairyland feeple65 chloe, natural faceup, natural face-up

skintexture-1st-try

Advertisements