Siela – Blue is her color

Quét bụi!!! Phủi phủi!!!!

Quá lười dịch bài của chính mình =))))))

MNF liria, minifee, Fairyland BJD, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll, BJD vietnam, bjd việt nam

MNF liria, minifee, Fairyland BJD, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll, BJD vietnam, bjd việt nam

MNF liria, minifee, Fairyland BJD, ball jointed doll, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau, bjd doll, BJD vietnam, bjd việt nam

Advertisements