Fallen Angel ~

Chỉ là một chút hứng thú sau khi xem Victoria’s Secret Show 2012.

VS-Valar-02

VS-Valar-03

VS-Valar-04

VS-Valar-01

valar skywalker, fairyland feeple 65 chloe, ball jointed doll, bjd, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

valar skywalker, fairyland feeple 65 chloe, ball jointed doll, bjd, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

valar skywalker, fairyland feeple 65 chloe, ball jointed doll, bjd, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

valar skywalker, fairyland feeple 65 chloe, ball jointed doll, bjd, bjd doll, búp bê khớp cầu, bup be khop cau

One thought on “Fallen Angel ~

Comments are closed.