Fox Spirit ~

Who is the fairest of them all – She asked.

feeple 65 chloe, fairyland doll, bjd doll, ball jointed doll, bup be khop cau, búp bê khớp cầu

Bạn có thể xem thêm ảnh mình đã chụp Valar ở bài bên dưới <3:

– Valar Skywalker’s Image Album
– Be tied ~
– Sleeping Beauty ~
– Unbox my new BJD – Valar Skywalker from FairyLand
Thinking ~