Thinking ~

Seem that my life hasn’t come to light yet ~

ball jointed doll, bjd doll, bup be khop cau, búp bê khớp cầu, fairyland feeple 65 chloe

Bạn có thể xem thêm ảnh mình đã chụp Valar ở bài bên dưới <3:

Valar Skywalker’s Image Album
Be tied ~
Sleeping Beauty ~
Unbox my new BJD – Valar Skywalker from FairyLand